Καθορισμός Βέλτιστων Καλλιεργητικών Συνθηκών

Ο καθορισμός των βέλτιστων καλλιεργητικών συνθηκών, τόσο σε ότι αφορά το καθαρά υδροπονικό κομμάτι, όσο και συνθήκες ανάπτυξης και βλάστησης σπόρων, ώστε να παραχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ασκολύμπρων, με έμφαση στο μέγεθος / βάρος της ρίζας, στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με την καλύτερη δυνατή συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων.

Read More

Αξιολόγηση των Βέλτιστων Μετασυλλεκτικών Χειρισμών

Η διερεύνηση των χειρισμών εκείνων που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη διατήρηση του παραγόμενου προϊόντος, ώστε να εκτιμηθούν οι εγκαταστάσεις που θα πρέπει να παραχθούν, να επεκταθεί ο χρόνος εμπορίας και η απόσταση μεταξύ αγοράς / καταναλωτή και σημείου παραγωγής.

Read More

Αξιολόγηση Αγοράς και Εκτίμηση Δυνατότητας Διεύρυνσής της

Η διερεύνηση της υπάρχουσας αγοράς, της δυνατότητας διεύρυνσής της, κυρίως μέσα από αλυσίδες υπεραγορών (supermarket), στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και της επίπτωσης που θα έχει στην τιμή του προϊόντος η πιθανή διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων στην αγορά.

Read More

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγικής και Μετασυλλεκτικής Διαδικασίας και Διερεύνηση Επόμενων Επιχειρηματικών Επιλογών

Η πραγματοποίηση μιας σειράς δράσεων που ως κεντρικό στόχο και σκοπό έχουν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων παραγωγικών μονάδων, που θα παράγουν, συσκευάζουν, τυποποιούν και προωθούν το προϊόν, δηλαδή τον ασκόλυμπρο. Είναι προφανές ότι για την εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου κομβικό σημείο είναι η εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης μιας παραγωγικής μονάδας και του σχετικού κόστους παραγωγής.

Read More