Αντικείμενο

Ο καθορισμός των βέλτιστων καλλιεργητικών συνθηκών, τόσο σε ότι αφορά το καθαρά υδροπονικό κομμάτι, όσο και συνθήκες ανάπτυξης και βλάστησης σπόρων, ώστε να παραχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ασκολύμπρων, με έμφαση στο μέγεθος / βάρος της ρίζας, στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με την καλύτερη δυνατή συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων.

Παραδοτέα

  • Αξιολόγηση υποστρωμάτων ανάπτυξης
  • Αξιολόγηση θρεπτικού διαλύματος
  • Βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης ανά περίοδο έτους
  • Προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών παραγωγής σποριόφυτων
  • Προσδιορισμός του βέλτιστου σημείου συγκομιδής και χειρισμών κατά την συλλογή
  • Ενεργειακές απαιτήσεις
  • Προσδιορισμός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας κατά τη διαδικασία παραγωγής
  • Ιστοσελίδα, λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια