Αντικείμενο

Η διερεύνηση της υπάρχουσας αγοράς, της δυνατότητας διεύρυνσής της, κυρίως μέσα από αλυσίδες υπεραγορών (supermarket), στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και της επίπτωσης που θα έχει στην τιμή του προϊόντος η πιθανή διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων στην αγορά.

Παραδοτέα

  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς
  • Εκτίμηση δυνατότητας και όρων επέκτασης της αγοράς
  • Ανάλυση κινδύνων, ευκαιριών και απειλών από την επέκταση της αγοράς
  • Εκτίμηση πιθανής χονδρικής τιμής πώλησης και πιθανά σενάρια αυξομειώσεων
  • Διεύρυνση της επαφής των καταναλωτών με το προϊόν